Gledališka dejavnost (lutke)

Poudarjena metoda učenja je raziskovanje. Učenec ob pomoči učitelja prevzame pobudo lastnega učenja.

Proces je interaktiven. V vseh fazah dela je učenec aktiven in izraža svoje mnenje. Učencu se omogoči samostojno delo in raziskovanje, saj cilj gledališke umetnosti ni naučiti se, temveč doživeti.

Procesno delo se začne z vajami za koncentracijo, koordinacijo, krepitev zaupanja v sebe, soigralca in skupino.

Učitelj se skupaj z učenci odloči, ali bo predstava oblikovana po narejeni dramski predlogi ali pa jo bodo učenci ustvarili sami, pri čemer učitelj pomaga izbrati temo in spodbuja zamisli. Sledi delitev vlog in analiza besedila. Pri lutkovni predstavi določimo zvrst lutk in njihovo zasnovo. Učenec lutko izdela samostojno, tako spoznava njene zmožnosti.

Bralne vaje so namenjene učenčevemu razumevanju besedila. Učenci besedila ne berejo, temveč govorijo – osredinjajo se na smisel besede.

Pri igri z lutko učencem predstavimo pravila animacije. Spodbujamo jih, da raziskujejo lutko ter njene izrazne možnosti. Izbrali bomo kratko besedilo ter izdelali take lutkovne tehnike, ki jo učenci lahko usvojijo. Izdelava lutke bo preprosta.

Operativni cilji in vsebine

4. razred

Učenci:

– spoznavajo osnovne strukture gledališča in dramskega besedila,

– usvajajo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor) in uporabo različnih lutkovnih tehnik,

– razvijajo občutek za prostor, govorno in telesno interpretacijo ter animacijo lutke,

– ustvarjajo idejna besedila ter lastna dramska besedila,

– oblikujejo zamisli za izdelavo lutk, po katerih lutke tudi izdelajo,

– razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko delo ter interakcije s soigralci, prostorom, likovnimi in drugimi prvinami predstave, krepijo zaupanje in samozavest,

– improvizirajo in ustvarjajo krajše gledališke/lutkovne prizore,

– doživeto in estetsko poustvarijo otroške/mladinske gledališke/lutkovne predstave.