Likovna ustvarjalnost

Pouk pri predmetu umetnost vsebuje estetsko urejeno okolje učencev in izdelke njihove dnevne kulture. Estetske prakse zahtevajo in spodbujajo sposobnost koncentriranega dela. To učencem omogoča nove učne izkušnje (npr. sodelovalne in odprte oblike dela, projektno delo, razvijanje novih strategij reševanja problemov, dokumentiranje in predstavitev).

Sodobna umetnost se vse bolj nagiba tudi k digitalni umetnosti, k ustvarjanju in poustvarjanju na področju likovnih, glasbenih in multimedijskih izdelkov. Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča pri predmetu umetnost preprosto in hitro pridobivanje potrebnih informacij na eni strani, na drugi pa predstavlja orodje za produkcijo najrazličnejših vsebin tega predmeta. Poučevanje predmeta umetnost sledi tem izzivom in se hkrati ne odreče tradicionalnim virom in tehnikam.

Umetniška dela različnih izraznih področij imajo v učnem procesu osrednjo vlogo, saj učencem pomenijo navdih in orientacijo. Učitelj učencem odpira osebni dostop do umetnin moderne in še posebej sodobne umetnosti, spodbuja jih k eksperimentiranju in odkrivanju nenavadnega, provokativnega, novega.

Operativni cilji in vsebine

4. razred

Učenci:

– z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,

– se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,

– z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,

– besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,

– povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

Učenec:

– se aktivno udejstvuje v kulturno-umetniških dejavnostih, nastopih, dogodkih, proslavah v ožjem in širšem šolskem okolju,

– med šolskim letom izkaže napredek in razvoj v umetniškem ustvarjalnem izražanju oz. ju je ob koncu šolskega leta sposoben predstaviti s kratkim prikazom celoletnega dela.

Učenec razvija spretnosti in sposobnosti izvajanja in ustvarjanja kulturno-umetniških vsebin.