Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v dobi odraščanja. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno težo in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja.

Neobvezen izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so iz vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Učencem omogočimo, da spoznavajo vplive različnih gibalnih dejavnosti na zdravje; s sodelovanjem v skupini pridobijo ustrezne socialne spretnosti; oblikujejo si temeljne vrednote, kot so strpnost, solidarnost, sodelovanje, odgovornost, delavnost, samoobvladovanje, disciplina, spoštovanje pravil, poštenost, kritično mišljenje, odnos do narave.

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo gibalno kompetentnost, tako da bo:

– ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja;

– usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času;

– razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje življenjskega sloga.

Vsebine, ki jih bo vključeval neobvezni izbirni predmet šport, so že prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, dodane pa bodo številne nove, ki jih ni v programu osnovnega predmeta šport. Taka povezava predstavlja obogateno celoto in spodbudo za oblikovanje dejavnega življenjskega sloga.

Vsebine:

1. Športne dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti: teki, tekalne igrice, orientacijski tek, suhi biatlon.

2. Športne dejavnosti, ki so usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: elementarne igrice, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, plesne igrice, hokejske igrice.

3. Športne dejavnosti usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: skoki, akrobatika, plezanja.