Učenec lahko nemščino kot neobvezni izbirni predmet izbere v 7. razredu in se je lahko uči do 9. razreda, kar pomeni, da se jo ob koncu šolskega leta lahko neha učiti in naslednje leto izbere drug predmet.

Nemščina kot NIP poteka dve uri tedensko.

OCENJEVANJE:

Učenec je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen vsaj dvakrat. Ocena je lahko ustna, pisna ali pridobljena na druge načine (nor. govorni nastop).

UČNE VSEBINE ustrezajo učenčevi starosti in so vezane na vsakdanje situacije:

‒ moje ožje okolje (ulica, vas, mesto);

‒ moje širše okolje (prebivalci in jeziki, moja država, moji sosedje, naravna in kulturna dediščina).

Ob koncu prvega leta učenja nemščine kot neobveznega tujega jezika naj bi učenci razumeli kratka besedila iz vsakdanjega življenja (npr. e-sporočilo, oglas, vabilo), s prijatelji naj bi se znali ustno in pisno dogovoriti o tem, kam bi šli ter kje in kdaj se dobijo. Predstaviti naj bi znali sebe in druge, izraziti, kaj jim je všeč, znali naj bi opisati svoje vsakodnevne dejavnosti.

Zakaj izbrati nemščino?

Kdor zna nemško, lahko brez težav komunicira z okrog 100 milijoni maternih govorcev v Evropi, saj nemščino govorijo ne le v Nemčiji in Avstriji, ampak tudi v precejšnjem delu Švice, v Liechtensteinu, Luksemburgu, ponekod v severni Italiji, vzhodni Belgiji in Franciji. Spada med deset najbolj razširjenih svetovnih jezikov. Nemčija je najpomembnejši poslovni partner za skoraj vse evropske in mnoge zunaj evropske države. Znanje nemščine ponuja boljše možnosti na trgu dela. Veliko nemških podjetij v tujini in tuja podjetja v Nemčiji iščejo delavce z znanjem nemškega jezika. Tudi študentom znanje nemščine pride zelo prav, saj na področju znanstvenih publikacij nemščina zaseda drugo mesto, takoj za angleščino. Milijoni turistov vsako leto obiščejo Nemčijo in kdor zna nemško, lahko bolje spozna Nemce, njihovo zgodovino in kulturo.

Učenci bodo pri pouku nemščine kot neobvezni izbirni predmet potrebovali:

7., 8., 9. RAZRED: učbenik in del.zvezek Wir 1, avtorja Giorgia Motte, založbe Rokus Klett, en velik črtast zvezek.

Pripravil: Mihael Božič