Računalništvo je zanimiva in atraktivna veda, integrirana v vsakdan. Je platforma razvoja logike, analitičnosti, sistematičnosti, ustvarjalnosti in tudi estetike. Algoritmi, natančno premišljena navodila, zakodirana za procesiranje s stroji, dandanes z moderno tehnologijo spreminjajo svet in del tega je lahko vsak, ki se loti izziva pisanja programov. Pisanje in branje kode s časom postaja osnovna veščina. Predmet je uvod v računalniško znanost in motivira za poklic prihodnosti. Vsebina predmeta se prilagodi predznanju in starosti učencev. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave kot tudi razširiti interes od uporabnika k ustvarjalcu. Predmet uri algoritmično razmišljanje in uči osnovnih programerskih konceptov.

Algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj spretnosti za reševanje problemov je domena tekmovanja Bober, ki je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja. Pri predmetu se bodo učenci srečali tudi s temami tega tekmovanja.

VSEBINA

 • Delo s temami oziroma nalogami iz tekmovanj Bober.
 • Usvajanje osnov programiranja s programskim jezikom Scratch, ki je bil ustvarjen prav z namenom učenja programiranja osnovnošolskih otrok.
 • Spoznavanje konceptov v računalništvu skozi pristop »Računalništvo brez računalnika« (dvojiški zapis, algoritmi urejanja, kriptografija itd.).

OCENJEVANJE

Pri predmetu dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka, ki ga razvije, oblikuje in predstavi z uporabo takih tehnoloških sredstev, ki dokazujejo poznavanje koncepta kurikuluma. Ocenjevala se bo kreativnost, iniciativnost in izvirnost izdelka ter njegova predstavitev.

Pripravila: Neda Tompa

______________________________________________________

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc.

Pri predmetu učenci:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,
 • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
 • se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,
 • spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje in strokovno terminologijo.

Preverjanje in ocenjevanje:

Učenec v dveh ocenjevalnih obdobjih pridobi tri ocene. Učitelj oceni izdelek učenca (projekt, program), ki mora ustrezati postavljenim kriterijem (zahtevam).

PREDSTAVITEV – PDF

Pripravila: Vanja Vogrin