Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Fit pedagogika™, projekt Fit International™

»gibanje, veselje, zdravje«

 

OŠ Trzin se je v šolskem letu 2018/19 vključila v mednarodni projekt FIT Slovenija, ki promovira gibalne športne  aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobražuje strokovne delavce osnovnih šol in vrtcev in se tako pridružila izobraževalnim ustanovam Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Projekt vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT Slovenija.

Fit pedagogika je sodobna strategija učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne pristope, s katerimi dosegamo pri učečemu v procesu učenja psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja. Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Glavna cilja Fit pedagogike sta tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

Fit pedagogika temelji na učenju v gibanju in strategijah učenja (aktivno, asociativno, primerjalno, izkustveno, celostno, sodelovalno in kritično učenje), fiziologiji, nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti ter išče svoje specifične karakteristike v razvojnih posebnostih otroka in mladostnika ter v njem samem, saj iz njega izhaja. Ne izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost majhnih uspehov. Dosežki otrok in mladostnikov se namreč začnejo že s “pripravljenostjo poizkusiti”. Sami se preizkušajo, učijo na reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar jih vodi k obvladovanju različnih nalog. Poleg vsega navedenega pa je Fit pedagogika sodobna, dinamična, inovativna, zabavna, pestra, motivacijska, zdrava in pozitivna učna strategija.

Pozitivni učinki Fit pedagogike so večplastni. Otrok in mladostnik doživljata ugodje ob učenju v gibanju, saj je spodbujena njuna naravna potreba po gibanju, sodelovanju z vrstniki in odraslimi, obenem sta visoko motivirana, osredotočena in skoncentrirana. Fit pedagogika ohranja otrokov raziskovalni duh, mu daje možnost za ustvarjalnost, spodbuja k iskanju lastnih rešitev, ga uči razmišljati, obenem pa sledi njegovemu naravnemu celostnemu razvoju, upošteva razvojna kritična obdobja in ohranja njegovo pripravljenost ter navdušenje za sodelovanje.

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da učitelji z njimi sodelujejo. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi pa so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (otroci znajo poiskati in dati pomoč). To je pot s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek, naši otroci pa bodo zrasli v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

Vir: https://fitinternational-conference.si/index.php/sl/contact-2/fit-pedagogika

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo.

FIT pedagogika:

 • deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja;
 • bazira na: doživljajskemu učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnemu zdravju;
 • vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni;
 • upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje;
 • je interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna;
 • je zdrava.

Nekateri cilji FIT pedagogike:

 • v otrocih in mladostnikih ohranjati ali ponovno vzbuditi interes, potrebo in veselje do gibalne/športne aktivnosti, ki so ga izgubili zaradi neaktivnega življenjskega sloga družbe;
 • ponujati zanimive, priročne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok;
 • omogočiti otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvoj le-teh;
 • razvijati nove pedagoške pristope, programe, vsebine, metode in smernice za kakovostno poučevanje na vseh učnih področjih, ki izhajajo iz fiziologije vadbe in nevroznanosti.

V okviru izobraževanja se bomo v šolskem letu 2020/21 seznanili:

 • s FIT Pedagogiko in njenim pomenom za razvoj otroka;
 • se izobraževali v FIT modulu II, ki je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda; prepletali bomo teorijo s prakso in prakso s teorijo, kar nam bo odprlo nove poti k poučevanju in učenju v vseh triadah;
 • s FIT didaktičnimi delavnicami, kjer bomo strokovni delavci spoznali uporabo FIT pedagogike v rednem pedagoškem procesu za vsa učna področja in področja razvoja.

Poglavitni cilji v tem šolskem letu 2021/22 bodo:

 • vključevanje gibalne dejavnosti v aktivnosti življenja in dela na šoli,
 • redna mesečna srečanja ožje FIT strokovne skupine,
 • skrb za zdrav razvoj učencev,
  ozaveščanje o prednostih redne gibalne dejavnosti in športne aktivnosti,
 • izobraževanje učiteljev o novih strategijah poučevanja, ki vključujejo gibanje učencev med učnim  procesom in s tem večjo aktivacijo njihovih miselnih procesov,
 • povečati motiviranost učencev za aktiven življenjski slog,
 • sodelovati s starši.

V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali s projektom:

 • imeli bomo interna strok. izobraževanja,
 • izvajali FIT didaktične delavnice za učence,
 • 28. marca 2023 bomo izvedli Fit4Kid dan. 

Koordinatorici na šoli: Jana Klopčič, Branka Kralj Čižmešija

 

 

Naša mala knjižnica

Mednarodni bralni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Preko projekta želimo vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Pripravili so nam obilico dobrih zgodb, ki nas bodo nasmejale, nas popeljale v daljne kraje in nas česa novega naučile. Upamo, da bomo s skupnimi močmi in kvalitetno literaturo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naša življenja – ljubezen do branja.

Projekt bo že dvanajsto leto razveseljeval otroke po vrtcih in osnovnih šolah. Lani je v projektu sodelovalo
170 šol.

Na naši šoli se projekt Naša mala knjižnica odvija drugo leto, vanj so vključeni učenci 2. in 3. razreda. V okviru projekta poskušamo našim učencem predstaviti kvalitetne slovenske in evropske mladinske avtorje in njihova dela na drugačen način. Ob prijavi učenci dobijo ustvarjalnike s hudomušnimi, a poučnimi nalogami na temo šestih knjig, vključenih v projekt.

Koordinator na šoli: Petra Mušič

 

Dostopnost