Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Člani sveta šole

 1. BARBARA KARBA (predstavnica šole – predsednica Sveta šole)
 2. PETRA MUŠIČ (predstavnica šole)
 3. JANI MUHA (predstavnik šole)
 4. SAŠA DOLAR (predstavnica vrtca)
 5. RUDI ČERNIVEC (predstavnik administrativno-tehničnega osebja šole in vrtca)
 6. PETRA PODGORŠEK (predstavnica občine)
 7. RAŠA ŠÖMEN (predstavnica občine)
 8. SARA VALENČAK (predstavnica občine)
 9. MAJA ZUPANČIČ (predstavnica staršev vrtca)
 10. TATJANA CVRTILA LOŽAR (predstavnica staršev šole)
 11. TOMAŽ KADUNC (predstavnik staršev šole)

 

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Opravlja naslednje naloge:

 • organizira, načrtuje in vodi delo šole;
 • pripravlja program razvoja šole;
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;
 • skrbi za uresničevanje pravic otrok ter dolžnosti in pravic učencev;
 • vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora;
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov;
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
 • organizira mentorstvo za pripravnike;
 • prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 • odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede;
 • spremlja delo svetovalne službe;
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja);
 • obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev;
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev;
 • zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov;
 • zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela;
 • določa sistemizacijo delovnih mest;
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
 • skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

Dostopnost