Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja je objavljen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, krajše ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005).

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
telefon (tajništvo): (01) 23 50 650
telefon (kuhinja): (01) 23 50 655
Odgovorna uradna oseba: Matejka Chvatal
e-pošta: mateja.chvatal@os-trzin.si
Datum prve objave kataloga: 8. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 12. 10. 2023
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organizacijska shema in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda Vzgoja in izobraževanje osnovnošolskih in predšolskih otrok. Prevoz učencev za potrebe realizacije
LDN šole.
Seznam vseh notranjih organizacijskih
enot
Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7b
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Žabica
Ploščad dr. Tineta Zajca 1
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Palčica
Mengeška c. 7b
1236 Trzin
Organigram zavoda Organizacijska shema 2023/24
2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Matejka Chvatal, ravnateljica
telefon (tajništvo): (01) 23 50 650, mateja.chvatal@os-trzin.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi • Zakon o osnovni šoli
• Zakon o zavodih
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
• Zakon o šolski inšpekciji
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o javnih uslužbencih
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Zakon o javnem naročanju
• Zakon o knjižničarstvu
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
• Zakon o splošnem upravnem postopku
• Zakon o šolski prehrani
• Zakon o računovodstvu
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja   

• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
• Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
• Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
• Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
• Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
• Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
• Pravilnik o publikaciji v OŠ
• Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
• Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
• Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
• Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
• Pravilnik o financiranju šole v naravi

• Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Notranji predpisi • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OSNOVNA ŠOLA TRZIN, 8. 4. 2002
• Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada, 9. 12. 1998
• Pravila delovanja Šolskega sklada OŠ Trzin, 29. 1. 2014
• Požarni red za objekt OŠ Trzin
• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• Poslovnik Sveta zavoda OŠ Trzin
• Pravilnik o računovodstvu OŠ Trzin
• Pravila OŠ Trzin o prilagajanju šolski obveznosti, 7. 9. 2018
• Pravilnik o redni delovni uspešnosti, 7. 12. 2020
• Pravilnik o dodeljevanju osebne in zaščitne varovalne opreme za varnost pri delu, 17. 10. 2018
• GDPR – Akt o določitvi odgovorne osebe za zbirko osebnih podatkov
• GDPR – Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
• Poslovnik Sveta staršev OŠ Trzin, 16. 4. 2008
• Hišni red, od 1. 9. 2021 dalje, v obdobju nevarnosti zaradi okužbe s SARS-CoV-2
• Protokol razkuževanja, čiščenja in razkuževanja prostorov, nabave sanitarnega materiala, ter dostave hrane v OŠ Trzin v času širjenja bolezni COVID-19, od 1. 9. 2021 naprej
• Hišni red male in velike telovadnice
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt (LDN) 2023/24
Vrste postopkov, ki jih vodi organ • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
• Sprejem otrok v vrtec
• Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
• Napredovanje delavcev v plačne razrede
• Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
• Imenovanje ravnatelja
• Sprejem Letnega delovnega načrta
• Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta
• Sprejem Poslovnega poročila
2.f Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc • Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk • ime informatizirane zbirke,
• kratek opis namena zbirke,
• opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke,
• opis dostopa do zbirke
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij-sledijo razčlenjenemu
opisu delovnega področja organa
• druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom uredbe
• razčlenitev drugih vsebinskih sklopov
• (opcijsko) seznam pomembnejših dokumentov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov
informacij
• Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-trzin.si.
• Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja.
• Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Dostopnost