Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

V devetletni program OŠ se v skladu z zakonom vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. ovire dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka, ter ob dodatni strokovni pomoči.

 

Pomoč učencem po Konceptu učne težave šoli

Zakonodaja nas zavezuje k doslednemu delu v okviru stalne pomoči za delo z učenci, ki nimajo odločbe o usmeritvi, vendar izkazujejo težave pri učenju. Na naši šoli je petstopenjski model že vrsto let utečen in ga dosledno izvajamo.

Petstopenjski model obsega:

 1. stopnja pomoč učitelja pri pouku (prilagoditve znotraj pouka, dopolnilni pouk ), učitelj pripravi IDPP (izvirni delovni projekt pomoči ), ki ga predstavi staršem ter po potrebi predlaga naslednjo stopnjo pomoči,
 2. stopnja pomoč šolske svetovalne službe (pomoč pri diagnostiki težav, spremljanje, svetovanje, koordinacija nadaljnjih postopkov), pripravi IDPP,
 3. stopnja dodatna individualna in skupinska pomoč (delo na področjih za premagovanje primanjkljajev), pripravi IDPP,
 4. stopnja – mnenje in pomoč zunanje ustanove,
 5. stopnja program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

V kolikor učenec kljub nudeni pomoči v okviru petstopenjskega modela ni dovolj uspešen, staršem predlagamo uvedbo postopka, da bi pridobil z odločbo dodatno strokovno pomoč.

 

POSTOPEK USMERJANJA

Postopek se praviloma uvede na zahtevo staršev, lahko pa predlaga tudi šola ali zdravstveni, socialni in drugi zavodi. Starši izpolnijo Zahtevek za začetek usmerjanja na spletni stran Zavoda za šolstvo.

 

ODLOČBA O USMERITVI

Učenec/ka pridobi Odločbo o usmerjanju po izvedbi potrebnih pregledov strokovnjakov in z ozirom na Poročilo šole o otroku. Komisija za usmerjanje s posebnimi potrebami pa poda strokovno mnenje glede usmeritve. Odločbo s številom dodeljenih ur pomoči izda Zavod RS za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.

 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Šola oz. zavod mora najkasneje v roku v 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi izdelati individualizirani program – IP. Z individualiziranim programom se v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za:

Šola oz. zavod mora najkasneje v roku v 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi izdelati individualizirani program – IP. Z individualiziranim programom se v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za:

 • premagovanje primanjkljajev,
 • izvajanje svetovalnih storitev,
 • izvajanje učne pomoči.

 

Z individualiziranim programom dela se določijo:

 • cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,
 • prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
 • časovna razporeditev pouka.

 

Evalvacija IP-ja poteka ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta. Na evalvacijah so prisotni člani strokovne skupine in starši. Ob zaključku šolskega leta tudi načrtujemo individualiziran program za posameznega učenca za naslednje šolsko leto. Delo vseh stopenj pomoči koordinira in spremlja  šolska svetovalna delavka Ksenija Rojs Visković, ki tudi izvaja 2. stopnjo pomoči. 1. stopnjo pomoči na razredni stopnji nudi Marijana Petek (dipl. pedagoginja), na predmetni stopnji pa po potrebi posamezni učitelji.

 

Dodatno strokovno pomoč na naši  šoli izvajata Kaja Jamnik – prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike in Polona Vučko – prof. defektologije.

Po potrebi izvajajo dodatno strokovno pomoč tudi zunanje izvajalke (mobilna specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, logopedinja, inkluzivna pedagoginja, psihologinja).

 

Uporabne povezave:

 

Dostopnost