Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

SLOfit CURVE

Projekt »SLOfit krivulje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladostnikov« oz. skrajšano SLOfit CURVES je namenjen preučiti krivulje telesnega razvoja otrok ter kakšne so posledice pospešene rasti za telesno zmogljivost otrok in mladostnikov, njihovo telesno dejavnosti ter njihove kognitivne sposobnosti. Takšne raziskave so v svetu zelo redke, zato je vključitev in večletno sodelovanje posameznikov v njej izjemnega pomena.

Vključitev šole v raziskovalni projekt bi pomenila naslednje dejavnosti:

 • Po potrditvi sodelovanja iz vaše strani bomo na prvem roditeljskem sestanku za petošolce v prihodnjem šolskem letu staršem predstavili raziskavo in jih s pisnim soglasjem zaprosili za sodelovanje njihovih otrok v projektu, t.j. vse do 20. leta starosti otrok oz. mladostnikov.
 • Na šoli bomo imenovali koordinatorja raziskave, ki bo sodeloval z našimi raziskovalci in vašimi učitelji pri izvedbi naslednjih meritev:
  • Antropometrične meritve bomo izvajali vsak mesec. Merili bomo telesno višino, maso, kožno gubo tricepsa in obseg pasu.
  • Telesno zmogljivost bomo merili z merskimi postopki Športnovzgojnega kartona v septembru, decembru, marcu in juniju.
  • Gibalne vzorce bomo vrednotili s pomočjo opisnikov standardov znanj.
  • 24-urno gibalno vedenje otrok bomo spremljali dvakrat letno (september, marec) s pametnimi zapestnicami.
  • Kognitivne sposobnosti bomo spremljali s testom pozornosti d2 in testom prepoznavanja struktur (TPS) enkrat letno – septembra.
  • Družinsko okolje bomo ovrednotili s posebej pripravljenim vprašalnikom največ trikrat v času študije.
 • Za izvedbo raziskave in drugih dejavnosti šole (npr. ŠVK) bomo šoli podarili komplet prvovrstne merilne opreme v vrednosti okoli 1.800 EUR.
 • Za šolske koordinatorje bomo pred začetkom študije izvedli posebno usposabljanje za organizacijo in izvedbo raziskave, stalno pa bomo tudi v stiku z njimi glede morebitnih vprašanj v zvezi s tem.
 • Starši bodo lahko spremljali telesni in gibalni razvoj svojih otrok prek aplikacije Moj SLOfit. Tam jim bo na podlagi že zbranih podatkov na voljo tudi z umetno inteligenco podprt model napovedovanja telesne višine njihovih otrok ob 18-ih letih ter prikaz biološke zrelosti njihovega najstnika v času pospešene rasti. Iste podatke bodo lahko videli in uporabljali tudi učitelji športne vzgoje.
 • Po vsakem spremljanju bomo za starše pripravili tudi analizo 24-urnega gibalnega vedenja njihovih otrok.
 • Vsako leto bomo starše v okviru enega od roditeljskih sestankov seznanili z dejavnostmi in dobili od njih povratne informacije o izvedbi meritev ter interesu njihovih otrok za vključevanje.
 • Na prvem roditeljskem sestanku za prvošolce šolskega leta 2022/23 bomo staršem predstavili raziskavo in jih s pisnim soglasjem zaprosili za sodelovanje njihovih otrok v projektu, t.j. vse do 20. leta starosti otrok oz. mladostnikov. Tudi s to generacijo bomo izvajali enake meritve kot s šestošolci.

V projekt so vključeni učenci 5. razreda.

Koordinator projekta na šoli: Jani Muha

 

Kuhna pa to

Gre za projekt obujanja prehranske dediščine, učenja novih ročnih veščin v kuhinji in okoli nje, k spoznavanju in kreiranju jedi naših prednikov v sodobnih preoblekah, primernih današnjim potrebam telesa, uporabi sezonskih sestavin iz okolice, ki nam jih ponuja narava ali jih pridelamo na svojih vrtičkih, in še mnogo več …

Koordinatorji projekta na šoli: Ajda Premrl

 

Planetu Zemlja prijazna šola

Na naši šoli se že vrsto let trudimo, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal naš način življenja. Da bi bilo naše ekološko delovanje še učinkovitejše, smo se vključili v vseslovenski projekt, ki ga podpirata Agencija za okolje Ministrstva za okolje in prostor ter Služba vlade RS za podnebne spremembe. Planetu Zemlja prijazna šola bo pripomogla k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. 

Cilj Planetu Zemlja prijazna šole je razumevanje in razvijanje trajnostnega razvoja v vseh porah delovanja, vključuje pa poleg učencev, učiteljev in ravnateljice tudi tehnično osebje. Vsi – skladno s svojo pristojnostjo -prevzemamo okolju prijazen način življenja za delovanje celotnega zavoda in se aktivno vključujemo tudi v okolju prijazno delovanje lokalne skupnosti.

Na naši šoli stremimo za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalne preskrbe, izvajamo ločeno zbiranje odpadkov, starega papirja, kartuš in baterij, izvajamo obojestransko kopiranje in tiskanje dokumentov ter sodelujemo v projektih, kjer se dodatno izobražujemo ter promoviramo okolju prijazen način življenja.

Sodelujemo v različnih projektih, ki jih razpisuje društvo, ter širimo zavest do odgovornejšega ravnanja do planeta Zemlja.

Koordinatorja projekta na šoli: Aleš Šporn, Nancy Vake

 

Kulturna šola

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

V sklopu projekta si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo na osnovni šoli, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si ostati še naprej žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šola sprejema z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti. Kako vse se bodo naši učenci »učili skozi umetnost« v tem šolskem letu, je zapisano na več mestih LDN 2020/21.

Koordinator na šoli: Petra Mušič

 

Projekt Šolski ekovrtovi

Projekt Šolski ekovrtovi je nacionalen projekt Inštituta za trajnostni razvoj, ki poteka na šolskih vrtovih, z njim pa želimo tako osnovnošolskim učencem, kot otrokom iz vrtca približati vrt. Namen projekta je spodbujati mladino k življenju v sožitju z naravo. Zainteresirani bodo pri obdelavi šolskega vrta preizkusili vse veščine delne samooskrbe, ki jim bodo prišle prav v življenju – lahko bodo imeli doma svoj vrt za samooskrbo ali v mestih na balkonu, lah ko pa bodo  že sedaj tudi doma na vrtu svojim najbližjim pokazali svoje v šoli pridobljene veščine. S to aktivnostjo želimo spodbujati mlajše generacije k aktivnemu nastopu do sožitja z naravo, kajti le tako bomo ohranjali nekakšno ravnovesje človeka z njo, ki žal izgublja svojo moč.

V okviru projekta »Šolski ekovrtovi« bomo z učenci od 1. do 5. razreda v sodelovanju z društvom AlterEko iz Mengša na našem šolskem vrtu nadaljevali z raznovrstnimi aktivnostmi.

Dejavnosti:

 • vzgoja in pridelava zelenjave;
 • vzgoja in pridelava sadja;
 • kompostiranje in priprava lastnega komposta;
 • recikliranje in ravnanje z odpadki;
 • vzgoja in priprava sadik;
 • nabiranje zelišč za čaje;
 • delo z vrtnim orodjem;
 • izdelava rastlinjaka;
 • izdelava semenskih kroglic;
 • zasaditev in oskrba dreves;
 • izdelava vrtnih elementov;
 • priprava vrtnih gredic;
 • naravno vrtnarjenje, brez prekopavanja;
 • urejanje in skrb za bajer;
 • učenje o ekologiji in naravnem svetu;
 • spoznavanje rastlin (užitnih, strupenih, plevelov ipd.);
 • tematski izleti (ogled permakulturnih vrtov/poligonov, ekoloških kmetij).

Raznorazne tematske delavnice v učilnici:

 • izdelava vrečk za zelenjavo;
 • naravna kozmetika;
 • vzgoja kalčkov/mikrozelenja;
 • ogled dokumentarnih filmov;
 • kuhanje marmelade;
 • vzgoja zelišč v učilnici.

Koordiantor na šoli: Mihael Božič

 

Šolska shema (Shema šolskega sadja in zelenjave, Shema mleka) – evropski projekt

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Učencem enkrat ali večkrat tedensko razdelimo sveže slovensko sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke brez dodanega sladkorja.

Vrednotenje med drugim vključuje e-ankete za šole (učence in učitelje) in izvajalce spremljevalnih izobraževalnih ukrepov.

Koordinatorica Šolske sheme: Nancy Vake

 

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki poteka od šolskega leta 2006/2007. Izvaja ga Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju MIZŠ, šolami, splošnimi knjižnicami … V projekt je zajeta celotna populacija slovenskih sedmošolcev in dijakov prvih letnikov.

Koordinator na šoli: Nataša Polanec

 

MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Nastaja v sodelovanju Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter slovenskih muzejev in galerij. Cilj kviza je sodelujoče učence 2. in 3. triletja seznaniti z naravno in kulturno dediščino. Povezuje šolske predmete, spodbuja branje poučnih knjig in obisk kulturnih ustanov. Kviz se rešuje po sklopih od oktobra do maja.

Koordinator na šoli: Nataša Polanec

 

Bralna značka

Bralna značka je nacionalni program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Začela se je leta 1960. Spodbuja prostovoljno branje v prostem času s ciljem oblikovati vseživljenjske bralce. Prizadeva se za dvig bralne pismenosti posameznikov in družbe v celoti. Vanjo je vključenih približno 70% slovenskih osnovnošolcev. Bralno leto se začne s 17. septembrom in zaključi z 2. aprilom.

Koordinator na šoli: Nataša Polanec

 

Pravljični palček (medobčinski projekt)

Pravljični palček je projekt družinskega branja, ki ga organizira Knjižnica Domžale v povezavi s  1. razredi osnovnih šol. Knjižnica bo pripravila seznam priporočenih knjig, otroci pa bodo v  šoli v sproščenem pogovoru predstavili knjige, ki  jim jih bodo prebrali starši. Za opravljeno bralno značko bodo učenci nagrajeni z zaključno prireditvijo in podelitvijo priznanj.

Koordinator na šoli: Nancy Vake

 

Teden vseživljenjskega učenja

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.

Učence bomo navdušili za medgeneracijsko sodelovanje med različno starimi učenci. Poskušali se bomo povezati tudi z drugimi osnovnimi šolami in obudili dopisovanje med enako starimi učenci. Imeli bomo delavnice v povezavi s prometom, športom, z zdravjem in ustvarjanjem nekoliko drugače.

Koordinator na šoli: Marjana Galjot

 

Medgeneracijsko bralno sodelovanje

V okviru projekta učenci berejo starejšim in mlajšim ob različnih priložnostih ter izrazijo svoje mnenje o vsebini prebranega.

Koordinator na šoli: Marjana Galjot

 

Mala pozornost za veliko veselje

V projektu bomo navdušili učence k medgeneracijskem sodelovanju ter zbrati čim več voščil in prazničnih pisem za starostnike po vseh slovenskih domovih in centrih za starejše. Učenci bodo pisali voščilnice starostnikom v domove za starejše.

Koordinator na šoli: Nancy Vake

 

Sadeži družbe

Sadeži družbe je projekt, ki spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko sodelovanje ter krepi vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta  je prostovoljsko delo mladih za starejše.

Učenci bodo obiskovali starostnike v domu za ostarele. Z njimi se bodo družili, ustvarjali, jim kaj zapeli… V primeru pandemije pa se bodo s starostniki dopisovali preko navadne in elektronske pošte ter jim pošiljali posnetke, fotografije, likovne izdelke…

Koordinator na šoli: Nancy Vake

 

Pokloni zvezek

Učenci bodo s pomočjo učiteljev in staršev zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke in si tako razvijali solidarnost s sovrstniki. Učenci bodo zbirali velike črtane zvezke, v katere bodo vstavili razglednico, na katero bodo zapisali misel, pozdrav ali sporočilo, ki  ga  bodo želeli posredovati sovrstniku, ki potrebuje pomoč.

 

Koordinator na šoli: Nancy Vake

 

 

Anina zvezdica

Namen projekta je zbrati čim več hrane z daljšim rokom uporabe, s tem pa pomagati ljudem v stiski ter jim vliti upanje. Namen projekta je tudi spodbuditi ljudi k solidarnosti. Učenci, starši in delavci šole bomo zbirali hrano z daljšim rokom uporabe, ki se bo razdelila med socialno ogrožene družine.

Koordinator na šoli: Nancy Vake

 

Dostopnost