Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Dne 9. 12. 1998 je Svet OŠ Trzin na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. UPB5 16/07 in 36/08) ustanovil Šolski sklad OŠ Trzin. Dopolnjen sklep ustanovitvi je sprejel 24. 12. 2021 na podlagi 135. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21). Šolski sklad OŠ Trzin finančno pomaga učencem OŠ Trzin kakor tudi otrokom vrtca Trzin (enota Palčica in enota Žabica). Upravlja ga upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednica sklada, trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Zbrana sredstva upravni odbor Sklada OŠ Trzin namenja za:

 • zviševanje standarda pouka in podobno (denarna pomoč v epidemioloških razmerah – korona paketki v višini 30, 40 ali 50 evrov; šolska prehrana, ki ni subvencionirana);
 • subvencioniranje vzgojno-izobraževalnih programov, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (nadstandardni program šole, ki je del LDN in vsako leto sprejet konec septembra s strani Sveta zavoda OŠ Trzin: ekskurzije v Pariz učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet francoščina; ekskurzije v Avstrijo in London; pevske sobote za učence, ki obiskujejo pevski zbor …)
 • udeležbo otrok in učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (naravoslovne šole v naravi, npr. v CŠOD Čebelica v 2. razredu, tekaškega tabora na Pokljuki v 7. razredu, letne šole v naravi v 5. razredu, zimske šole v naravi v 6. razredu, športnega tedna v tedna v Planici, obveznega plavalnega tečaja za tretješolce, itd) pod določenimi pogoji itd.
 • nakup nadstandardne opreme (tekaške opreme, žog, Orffovih inštrumentov in električnega piana, odra in zaves za prireditve, didaktičnih igrač, angleških knjig idr.);

  Vse od ustanovitve je Sklad OŠ Trzin sodeloval z raznovrstnimi podjetji in ustanovami. Sredstva pridobiva s pomočjo:

 • donacij Občine Trzin,
 • anonimnih dobrotnikov,
 • zbiralnimi akcijami (papirja),
 • ustvarjalnih delavnic (dobrodelni bazar),
 • kulturnih prireditev (Zame, zate, za nas …).
 • dobrodelne sobote v obliki poljubnih delavnic (Vsak obiskovalec, ki se je udeležil določene delavnice, je lahko skladu prispeval denar. Ob tem so učitelji skupaj z učenci pripravili kulturne točke.);
 • starševskih prispevkov, ki trikrat v enem šolskem letu prispevajo 1, 5 oziroma 10 evrov ali več po položnici za prehrano. Ob vstopu otroka v 1. razred osnovne šole izpolnijo starši soglasje, da se strinjajo, da prispevajo v Sklad OŠ Trzin ter obkrožijo, koliko zmorejo prispevati. To soglasje velja za čas osnovnošolskega izobraževanja na OŠ Trzin.

Vsem dobrotnikom se v imenu otrok iskreno zahvaljujemo. Kolikor finančno zmorete, Vas vabimo, da tudi Vi prispevate na TRR SI56 0138 6603 0684 860. Veselimo se, da od 1. 1. 2022 dalje prispevki iz Sklada OŠ Trzin ali Sklada Vrtca Trzin ne bodo več obdavčeni s 25 % davkom.

 

Do 0,3 % dohodnine lahko namenite Osnovni šoli TRZIN

 

S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim in vrtčevskim skladom.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da do 0,3 % dohodnine namenite tudi Šolskemu skladu OŠ Trzin. Z zbranimi sredstvi bomo lahko predšolskim otrokom in učencem omogočili še bolj kakovostno vzgojo in izobraževanje.

Koliko me donacija stane?

Donacija 0,3 % dohodnine javnim zavodom je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu. Z donacijo vaša dohodnina ob tem ostaja nespremenjena. Donacija traja do preklica.

Kako lahko doniram?

Obstaja več načinov:

 • s posebnim obrazcem (Doh-Don), ki ga izpolnite na spletni strani eDavki(naša davčna številka je 54697751),
 • z obrazcem v priponki, ki ga natisnete in izpolnite (OBVEZNO podpišite), nato ga odnesete ali pošljete na najbližji finančni urad,
 • izpolnite obrazec v priponki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda razredniku.

Davčna številka Osnovne šole Trzin je 54697751.

Do kdaj imam čas?

Obrazec je treba na FURS oddati najpozneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upoštevati tudi čas dostave, če obrazec pošiljate po pošti.

V šolskem letu 2020/21 je upravni odbor oblikoval tudi oglasno desko na OŠ Trzin:  

Če želite zaprositi za subvencijo iz Šolskega sklada OŠ Trzin, izpolnite VLOGO in jo oddajte predsednici UO Šolskega sklada OŠ Trzin ali osebno v tajništvo šole. Oglejte si PRAVILA delovanja Šolskega sklada OŠ Trzin in posodobljen SKLEP O USTANOVITVI Šolskega sklada OŠ Trzin. SOGLASJE O PRISPEVKU v sklad ob vstopu v 1. razred.

Iskrena vam hvala.

Matejka Chvatal,
ravnateljica

Dostopnost