OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Šola mora ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov, in sicer najmanj tri izbirne predmete iz posameznega sklopa. Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik (na naši šoli sta to nemščina in francoščina), verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu.

V šolskem letu 2020/21 bomo oblikovali 19 izvedbenih učnih skupin pri različnih izbirnih predmetih. Pri športu, obdelavi gradiv, prehrani, kemiji in računalništvu je v skupini lahko največ 20 učencev, pri vseh ostalih predmetih pa največ 28 učencev. Vsak izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko, le drugi tuji jezik ima dve uri tedensko. V celem šolskem letu je za posamezni predmet predvidenih 35 oz. 70 ur za drugi tuji jezik. V 9. razredu je letno predvidenih 32 ur (64 ur drugi tuji jezik) zaradi krajšega šolskega leta. Izbirni predmeti so na urniku pred prvo šolsko uro in po peti oz. šesti učni uri.

Z izbirnim postopkom bomo pričeli v aprilu in bo končan do začetka junija. Izbiro boste starši opravili preko portala eAsistent ali pa boste svojo izbiro sporočili pomočnici ravnateljice preko elektronske pošte. V mesecu septembru ima učenec izjemoma možnost spremeniti svojo izbiro. Učenec se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

Pomembno je vedeti

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da mora izbrati dva predmeta, ki se izvajata eno uro tedensko, lahko pa izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.
  • Učenec ne more dvakrat zapored izbrati istega predmeta.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnateljica.
  • Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete.
  • Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od ena (1) do pet (5).
  • V spričevalo se vpišejo vse zaključne ocene izbirnih predmetov, ki jih je učenec obiskoval na šoli.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

7. razred

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP TRAJANJE ŠT. UR/TEDEN UČITELJ
francoščina 1 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko
nemščina 1 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič
verstva in etika 1 triletni predmet 1 ura/teden Tatjana Tonin
likovno snovanje 1 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
gledališki klub enoletni predmet 1 ura/teden Marjana Galjot
NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP TRAJANJE ŠT. UR/TEDEN UČITELJ
računalništvo: urejanje besedil triletni predmet 1 ura/teden Maja Hladnik
obdelava gradiv: les enoletni predmet 1 ura/teden Aleš Šporn
Sonce, Luna, Zemlja enoletni predmet 1 ura/teden Maja Završnik
šport za sprostitev enoletni predmet 1 ura/teden Andreja Vrhovec Kavčič, Jani Muha

*Opomba: K obveznemu izbirnemu predmetu francoščina 1/nemščina 1 se lahko vpišejo učenci, ki so se v 2. triadi učili francoščino/nemščino kot neobvezni izbirni predmet oz. imajo ustrezno predznanje.


8. razred

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP TRAJANJE ŠT. UR/TEDEN UČITELJ
francoščina 2 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko
nemščina 2 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič
verstva in etika 2 triletni predmet 1 ura/teden Tatjana Tonin
likovno snovanje 2 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP TRAJANJE ŠT. UR/TEDEN UČITELJ
računalništvo: multimedija triletni predmet 1 ura/teden Maja Hladnik
poskusi v kemiji  enoletni predmet  1 ura/teden  Darja Kos Strmec 
sodobna priprava hrane enoletni predmet 1 ura/teden Dušan Gorenec
šport za zdravje enoletni predmet 1 ura/teden Andreja Vrhovec Kavčič, Jani Muha

*Opomba: K obveznemu izbirnemu predmetu francoščina 2/nemščina 2 se lahko vpišejo učenci, ki so v 7. razredu obiskovali obvezni izbirni predmet francoščina FI1/nemščina NI1 oz. imajo ustrezno predznanje.

 

9. razred

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP TRAJANJE ŠT. UR/TEDEN UČITELJ
francoščina 3 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko
nemščina 3 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič
verstva in etika 3 triletni predmet 1 ura/teden Tatjana Tonin
likovno snovanje 3 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
retorika enoletni predmet 1 ura/teden Marjana Ipavec
NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP TRAJANJE ŠT. UR/TEDEN UČITELJ
računalništvo: računalniška omrežja triletni predmet 1 ura/teden Maja Hladnik
kemija v življenju  enoletni program  1 ura/teden  Darja Kos Strmec 
izbrani šport: odbojka enoletni predmet 1 ura/teden Andreja Vrhovec Kavčič
izbrani šport: rokomet enoletni predmet 1 ura/teden Jani Muha

*Opomba: K obveznemu izbirnemu predmetu francoščina 3/nemščina 3 se lahko vpišejo učenci, ki so v 8. razredu obiskovali obvezni izbirni predmet francoščina FI2/nemščina NI2 oz. imajo ustrezno predznanje.

 

PODROBNEJŠI OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (KLIKNI)

 

 

Dostopnost