Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Nabor ponujenih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24 (PRIPONKA)

PODROBNEJŠI OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (priponka)


 

Spodnji podatki in urnik se nanašajo na šolsko leto 2022/23.

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Šola mora ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov, in sicer najmanj tri izbirne predmete iz posameznega sklopa. Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik (na naši šoli sta to nemščina in francoščina), verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu.

V šolskem letu 2022/23 bomo oblikovali 21 izvedbenih učnih skupin pri različnih izbirnih predmetih. Pri športu, obdelavi gradiv, prehrani, kemiji in računalništvu je v skupini lahko največ 20 učencev, pri vseh ostalih predmetih pa največ 28 učencev. Vsak izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko, le drugi tuji jezik ima dve uri tedensko. V celem šolskem letu je za posamezni predmet predvidenih 35 oz. 70 ur za drugi tuji jezik. V 9. razredu je letno predvidenih 32 ur (64 ur drugi tuji jezik) zaradi krajšega šolskega leta. Izbirni predmeti so na urniku pred prvo šolsko uro in po peti oz. šesti učni uri.

Z izbirnim postopkom za naslednje šolsko leto bomo pričeli v aprilu in bo končan do začetka junija. Izbiro boste starši opravili preko portala eAsistent. V mesecu septembru ima učenec izjemoma možnost spremeniti svojo izbiro. Učenec se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

Pomembno je vedeti

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da mora izbrati dva predmeta, ki se izvajata eno uro tedensko, lahko pa izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.
  • Učenec ne more dvakrat zapored izbrati istega predmeta.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnateljica.
  • Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete.
  • Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od ena (1) do pet (5).
  • V spričevalo se vpišejo vse zaključne ocene izbirnih predmetov, ki jih je učenec obiskoval na šoli.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

7. razred

PREDMET ŠT. SK. UČITELJ URA
francoščina 1 1 Dragica Marinko

ponedeljek, 7. ura

torek, 5. ura

likovno snovanje 1 1 mag. Vesna Rakef sreda, 7. ura
nemščina 1 1 Mihael Božič

sreda, 5. ura

četrtek, 5. ura

obdelava gradiv: les 1 Aleš Šporn torek, 6. in 7. ura (B)
šport za sprostitev 2

Andreja V. Kavčič

Jani Muha

ponedeljek, 0. ura

petek, 0. ura

 

8. razred

PREDMET ŠT. SK. UČITELJ URA
francoščina 2 1 Dragica Marinko

ponedeljek, 6. ura

 petek, 0. ura

likovno snovanje 2 1 mag. Vesna Rakef petek, 0. ura
nemščina 2 1 Mihael Božič

ponedeljek, 6. ura

torek, 7. ura

sodobna priprava hrane 2 Ajda Premrl

četrtek, 6. in 7. ura (A)

četrtek, 6. in 7. ura (B)

šport za zdravje 2

Andreja V. Kavčič

Jani Muha

četrtek, 0. ura

ponedeljek, 7. ura

 

9. razred

PREDMET ŠT. SK. UČITELJ URA
francoščina 3 1 Dragica Marinko

četrtek, 6. ura

petek, 6. ura

likovno snovanje 3 2 mag. Vesna Rakef

sreda, 6. ura,

četrtek, 6. ura

kemija v življenju 2 Ajda Premrl

torek, 6. in 7. ura (A)

torek, 6. in 7. ura (B)

izbrani šport: odbojka,

izbrani šport: rokomet

3

Andreja V. Kavčič

Andreja V. Kavčič

Jani Muha

torek, 0. ura

sreda, 6. ura

ponedeljek, 6. ura

 

Dostopnost