Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Učiteljski zbor:

  1. obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
  2. daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
  3. predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
  4. odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
  5. daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;
  6. daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja;
  7. odloča o vzgojnih opominih in
  8. opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne uspehe oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih težav posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

Dostopnost