Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

 1. Kaj je otroški parlament?

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem Otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem Otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

 

 1. Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

V Otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem Otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

 

 1. Zakaj otroški parlament?

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

 1. Kako deluje?

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje osnovnošolcem, ki jih to zanima. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah bodisi v oddelčnih skupnostih ali na šolskem Otroškem parlamentu. Slednjega navadno organizirajo mentorji na šoli.  V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski Otroški parlament. Na občinskem Otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski Otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem Otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Na naši šoli se lahko v Otroški parlament vključijo:

 • učenci, ki jih veseli poglobljeno raziskovanje določene teme;
 • učenci, ki so pripravljeni v raziskovanje vložiti veliko mero svoje energije, delovne vneme;
 • učenci, ki imajo iskrive ideje in jih želijo deliti z drugimi ter učenci ter so željni naučiti se drugačnih oblik učenja in pridobivanja znanja oz. izkušenj, ki jih bodo obogatile za vse življenje.

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2023/2024 je, tako kot lansko leto, DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Na OŠ Trzin bomo v okviru krovne teme več pozornosti namenili spremembam (npr. Kaj moram narediti, da bi mi šlo bolje?), zato smo se odločili, da bo naša podtema: »SPREMEMBE ZA KREPITEV MOJEGA RAZVOJA«.

 Vabljeni, mladi parlamentarci. Veseliva se dela z vami.

Mentorici: Barbara Karba in Maja Mušič

 1. Organiziranost učencev na šoli.

Učenci so organizirani v ODDELČNE SKUPNOSTI, ki jih zastopajo: predsedniki in njihovi namestniki.

Učenci med seboj sami (lahko na predlog razrednika ali tudi ne), določijo oz. izberejo novega predsednika in namestnika razreda oz. oddelčne skupnosti,  kasneje, ko bosta izbrana, pa bosta ta dva učenca predstavljala posamezni razred v t. i.  novi skupnosti »SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE«.

Skupnost učencev šole sestavljajo predstavniki vseh oddelkov na šoli.

Sestali se bodo vsaj dvakrat letno, učenci pa bodo, na svojih srečanjih, v skladu s svojimi pravicami in nalogami:

 • zbirali predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnostih, ki jih organizirala šola;
 • spremljali uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala razrednika, ravnateljico na morebitne kršitve pravic učencev;
 • preko predstavnikov oddelčne skupnosti informirala o svoji dejavnosti učence ter ravnateljico;
 • načrtovali in organizirali skupne akcije (sodelovanje pri zbiralni akciji papirja ter drugih aktivnostih na šoli, udeležba na sestankih Otroškega parlamenta ali Skupnosti učencev šole),
 • se pogovarjali o temah, ki jih bodo predlagali učenci sami;
 • se izrekali o vprašanjih, ki so pomembna za življenje in delo šole;
 • predlagali izboljšave bivalnega okolja (lepši zgled, čistejše okolje) in sodelovala pri uresničitvi idej;
 • oblikovala predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
 • obveščali delavce šole o aktivnostih šolske skupnosti,
 • skrbeli za zdravo življenje in zdrave zobe učencev,
 • spodbujali učence pri udeležbi na različnih tekmovanjih,
 • skrbeli za aktivno in koristno preživljanje prostega časa,
 • opravljali druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

 1. Program Skupnosti učencev šole OŠ Trzin, bo v šolskem letu 2023/24 obsegal:
 2. a) sprejem letnega programa dela,
 3. b) sestajanje vsaj dvakrat v šolskem letu,
 4. c) poročanje o delu razrednih skupnosti,
 5. d) zbiranje pripomb in predlogov osnovnošolcev v zvezi s programom pouka, ekskurzijami, dnevi dejavnosti, interesnih dejavnosti, organizacijo šole, urejanjem okolja in notranjosti šole, itd.,
 6. e) temo letošnjega parlamenta: »DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH« in obravnavo podteme: »SPREMEMBE ZA KREPITEV MOJEGA RAZVOJA«.
 7. f) VZGOJNI NAČRT OŠ TRZIN – Ali bi šlo tudi brez njega? Komu je namenjen? Kaj se iz njega lahko naučimo?
 8. f) soustvarjanje in skrb za izboljšanje odnosov na šoli, ipd.

 

Mentorici: Maja Mušič in Barbara Karba

Dostopnost