Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Zakonska podlaga, ki daje otrokom, ki so tuji državljani oziroma so brez državljanstva in prebivajo v RS, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji, kot jih imajo državljani RS, je 10. člen Zakona o osnovni šoli – Zosn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 07/10, 87/11, 40/12– ZUJF, 63/13 in 6/16 – ZOFVI-L):

10. člen
(Tuji državljani)
Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

 

Učenci s statusom učenca tujca imajo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) (Ur. l. RS, št. 87/2011) možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja eno leto:

Zadnji odstavek 69. člena:

Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.
Na podlagi vloge, naslovljene na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jim pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.
Imetnik tuje listine o izobraževanju se vpiše v osnovno šolo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 ter spremembe).

 

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v RS, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika. Ob vključevanju učencev z zakonom ni predvideno posebno ugotavljanje znanj iz posameznih predmetov, saj se to dokazuje s predloženo javno listino o opravljenem izobraževanju v tujini. Šola tudi ni zavezana k posebnim pripravam učenca ob vključitvi. 

Dostopnost