Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Osnovna šola Trzin je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je leta 1985 ustanovila Občina Domžale. Šolski okoliš obsega naselje Trzin. V šolskem letu 2022/2023 Osnovno šolo obiskuje 458 učencev, ki so razporejeni v 20 oddelkov. V okviru zavoda deluje tudi vrtec. Vrtec obiskuje 229 otrok, ki so razporejeni v 13 oddelkov. V zavodu je 105 zaposlenih.

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod izvaja:

 
1. Dnevni program predšolske vzgoje

Program predšolske vzgoje je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in je oblikovan tako, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj njegovih potencialov. Obsega jutranji sprejem, vzgojno delo, prehrano in počitek otrok.

 

2. Dejavnost splošnega osnovnega izobraževanja od 1. do 9. razreda

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. Obvezni program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete ter ure oddelčne skupnosti (razredne ure). Razširjeni program obsega jutranje varstvo za 1. razred, podaljšano bivanje, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, neobvezne izbirne predmete ter šolo v naravi: poletno v 5. razredu, zimsko pa v 6. razredu. V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo, neobvezne izbirne predmete ter šolo v naravi se učenci vključujejo prostovoljno.

Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola organizira dodatni pouk in izvaja individualizirane programe za nadarjene učence.

Za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, šola organizira dopolnilni pouk.

Poleg dopolnilnega pouka so nekateri učenci deležni še posebne individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči specialnih pedagoginj in učne pomoči učiteljev.

Za razvijanje različnih interesov učencev šola izvaja številne interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci ter društva in klubi.

 

3. Osnovna šola Trzin izvaja tudi bogat nadstandardni program, in sicer:
 • v vrtcu gledališki abonma, tečaj prilagajanja na vodo, tečaj rolanja, zgodnje učenje angleščine ter zimovanje, bivanje na kmetiji itd,
 • plavalni tečaj za učence 1. razreda,
 • jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda,
 • nadstandardni program športa v 1., 2. in 3. razredu,
 • tridnevni naravoslovni tabor za učence 2. razreda,
 • tridnevni naravoslovno-raziskovalni tabor v 4. razredu,
 • tridnevni tekaški tabor v 7. razredu,
 • petdnevni športni teden v 8. razredu,
 • umetniško-ustvarjalni vikend,
 • tabor za nadarjene učence od 4. do 9. razreda,
 • delavnice Safe.si,
 • preventivne delavnice na področju čustvovanja,
 • občasno pevsko-plesne sobote,
 • občasno pa tudi ekskurzije v Avstrijo, London ali Pariz.

 

Razvojni načrt šole je dostopen na povezavi.

 

Od 1. 7. 2018 Osnovno šolo Trzin vodi ravnateljica Matejka Chvatal, univ. dipl. pedag. in prof. sociologije.

Dostopnost