Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Pomen dobrega odnosa med starši in šolo

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladine sta storitveni dejavnosti. Doseganje ciljev in doživljanje zadovoljstva sta odvisna od kakovosti medsebojnih odnosov in nivoja medsebojnega sodelovanja vseh vključenih v proces vzgoje in izobraževanja.

Prav zato si želimo, da bi z različnimi oblikami druženja dosegli soglasje v skrbi za otroke oz. učence.

Imamo skupni cilj. Prizadevamo si, da bi bili naši otroci srečni, ustvarjalni, kritični in samostojni. Še posebej pa si želimo, da bi se znali uspešno spopadati z izzivi vsakdanjega življenja.

Ta cilj bomo veliko lažje dosegli, če bomo v procesu izobraževanja in odraščanja naših otrok sodelovali. Sodelovanje je potrebno predvsem zato, da najdemo skupne poti, načine in postopke vodenja otrok/učencev na poti pridobivanja vse večje samostojnosti in sprejemanja večje odgovornosti za lastne odločitve in ravnanja.

Z vami, spoštovani starši, si želimo čim boljšega sodelovanja, zato vas prosimo da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste lahko le tako spremljali otrokov napredek v šoli. Za otroka je gotovo najlažje, če je vzgoja čimbolj enotna, zato je pomembno tesno sodelovanje učiteljev in staršev.

Po dogovoru smo vedno dosegljivi, zato vas prosimo, če ste v dvomih, se čimprej obrnite na nas, najprej na razrednika oz. drugega učitelja, nato na šolski svetovalni delavki ter nazadnje na pomočnico ravnateljice in ravnateljico in problem bomo skupaj rešili.

Plačevanje položnic

–    Starše vabimo, da si za plačilo šolskih položnic ali odprete TRAJNE NALOGE, E-RAČUN v spletno banko ali E-RAČUN na e-naslov. To storite tako, da izpolnite določen obrazec v priponki in ga pošljite na e-naslov: patricija.prosen@os-trzin.si, lahko jo tudi pokličete na tel.: 01 23 50 657, če vas karkoli zanima pred ureditvijo plačevanja položnic na omenjeni način.

–    V kolikor imate na šoli dva ali več otrok, si lahko uredite t. i. »združeno položnico«. Vsak od otrok prejme svoj račun, najmlajši pa ima spodaj tudi položnico, ki združuje zneske vseh otrok. Tako plačate samo eno položnico in eno provizijo. V kolikor želite združeno položnico, se obrnite na go. Patricijo Prosen.

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI so namenjeni obravnavi vprašanj v zvezi z vzgojo in izobraževanjem na nivoju razredne skupnosti; seznanjanju staršev z učnimi načrti, s predmetnikom, šolskim koledarjem, letnim delovnim načrtom šole, s hišnim redom, pravili šolskega reda, vzgojnim načrtom šole in z različnimi zakonskimi predpisi. Podatke o roditeljskih sestankih najdete v meniju STARŠI.

MESEČNE GOVORILNE URE (dopoldanske in popoldanske) so namenjene individualnemu seznanjanju staršev o delu, napredovanju, vedenju, počutju, zadovoljstvu njihovega otroka v šoli. Starši se s posameznim učiteljem vnaprej dogovorijo za pogovor preko spletne povezave.

Podatke o govorilnih urah učiteljev najdete v meniju STARŠI.

PREDAVANJA ZA STARŠE  so lahko namenjena vsem staršem (predavanja notranjih ali zunanjih strokovnjakov s področja različnih tem) ali različnim skupinam staršev (predstavitev šolanja in postopka vpisa otrok v šolo, poklicna orientacija, druga predavanja povezana z aktualno problematiko). O posameznih predavanjih so starši pravočasno obveščeni preko e-pošte.

DELAVNICE ZA STARŠE so namenjene skupnemu ustvarjanju in doživljanju staršev in otrok, npr. izdelovanje novoletnih okraskov. Delavnice organizirajo učitelji, ki tudi pravočasno obvestijo in povabijo starše posameznega oddelka.

DAN DEJAVNOSTI omogoča staršem neposreden vpogled v otrokov šolski vsakdan. Na dan dejavnosti učitelj povabi starša (predstavitev določenega poklica ali druge teme učencem).

DRUŽABNA SREČANJA so namenjena poglabljanju odnosov med starši in otroki ter učenci in učitelji. Potekajo lahko na pobudo učiteljev, učencev ali staršev. Omogočajo medsebojno spoznavanje na neformalen, sproščen način. O posameznih dogodkih so starši pravočasno obveščeni preko e-pošte.

ANKETIRANJE omogoča pridobivanje informacij o tem, kaj starši želijo, pričakujejo, predlagajo ali pogrešajo v odnosu do šole. Staršem ta oblika sodelovanja omogoča izražanje tudi tistih mnenj, ki jih sicer ne želijo izraziti.

PISNA OBVESTILA so namenjena informiranju staršev o različnih dejavnostih, dogodkih, posebnostih na šoli (v razredni skupnosti).

INDIVIDUALNO SVETOVANJE STARŠEM  je namenjeno iskanju najprimernejših rešitev za obravnavane učence na vzgojnem, razvojnem  ali  učnem področju.

SKUPINSKI POGOVORI S STARŠI so namenjeni razreševanju aktualnih vzgojnih, razvojnih ali učnih vprašanj. Vezani so lahko na razredno skupnost ali na skupino učencev iz različnih razredov.

OKROGLA MIZA je namenjena skupnemu seznanjanju in razmišljanju o različnih aktualnih temah, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje mladih.

SVET STARŠEV obravnava vsa aktualna vprašanja glede vsebine, izvedbe in realizacije letnega delovnega načrta šole, obravnava vprašanja, ki se nanašajo na posamezne razredne skupnosti, triletja ali šolo kot celoto, vodstvu šole posreduje različna mnenja, želje in predloge staršev …

SPLETNA STRAN je namenjena  informiranju staršev o organizaciji šolskega dela, aktualnem dogajanju na šoli,  prihodnjih dejavnostih in o možnostih sodelovanja.

Dostopnost